Privacyverklaring

Privacyverklaring Winnock.nl en Winnockzorg.nl

Winnock b.v. en Winnock Zorg b.v., hierna te noemen, Winnock, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Winnock is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij ook alleen voor het doel waarvoor deze benoemd zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op onze website gegevens verstrekt worden door derden, bijvoorbeeld als iemand uw gegevens invult voor een verwijzing. In dat geval gaat het voor u om passief verstrekte gegevens. Wij slaan de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn naar aanleiding van uw vraag of aanmelding. Gegevens die niet langer nodig zijn worden direct of (binnen 30 dagen) automatisch verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging en kopie voor dataportabiliteit of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren.

Account

U heeft de mogelijkheid tot aanmaken van een account, voor het gemakkelijk doen van aanmeldingen/verwijzingen. Deze worden veilig en encrypted opgeslagen. Wij raden u wel aan om uw wachtwoord minimaal 1x per 6 weken te wijzigen.

Nieuwsbrief / mailingen

Mocht u zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief of relatie van/bij ons zijn en nieuwsbrieven en/of mailingen ontvangen, dan zullen wij hiervoor alleen uw naam en mailadres gebruiken en verder geen onnodige persoonsgegevens gebruiken. U kunt op verzoek altijd uw gegevens inzien, wijzigen en/of uitschrijven (uw gegevens worden dan volledig verwijdert).

Registratiesysteem
Bij bepaalde onderdelen van deze websites kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze websites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies & Statistieken

Onze websites gebruiken cookies en worden er algemene bezoekgegevens bijgehouden. Voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze websites. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie over de Cookie Verklaring > klik hier

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken altijd gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze websites wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring kan u op verzoek schriftelijk worden toegestuurd.

>> Privacyverklaring PDF versie

Bijgewerkt op: 23 mei 2018