Privacyreglement

Privacyreglement dienstverlening Winnock

Winnock b.v. en Winnock Zorg b.v., hierna te noemen, Winnock, bieden je een behandeling die je helpt om weer volop in het leven te staan. Hierbij kijken we niet alleen naar je klachten, maar naar jou als geheel. In dat proces deel je (gevoelige) persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van jouw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met jou aangaan. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.

Bij jouw aanmelding bij Winnock krijgen wij van jou of jouw verwijzer (bijvoorbeeld jouw werkgever of de bedrijfsarts) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer je een behandeling start bij Winnock wordt een dossier aangelegd. Winnock verzamelt daarbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

 Benieuwd hoe we omgaan met je privacy? Door de kopjes hieronder te selecteren krijg je een toelichting te zien. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je vertellen, of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn e-mailadressen, telefoonnummers, naam en adres.

Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bij wet extra beschermd zijn, omdat ze gevoelige informatie kunnen bevatten. Hierbij kun je denken aan gegevens die informatie bevatten over je ras, geloofsovertuiging of gezondheid.

Winnock verzamelt alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn om je zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Met je persoonsgegevens kunnen we:

Professionele zorg en begeleiding bieden

Winnock bied je een behandeling die je helpt om weer volop in het leven te staan. Hierbij kijken we niet alleen naar je klachten, maar naar jou als geheel. We helpen je met het herstel van je functioneren in je privé- en/of werksituatie.

Aan jou vragen of je als cliënt tevreden over ons bent

Om onszelf te blijven verbeteren, doen we regelmatig cliënt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Zo blijven we leren. We gebruiken jouw gegevens alleen voor tevredenheidsonderzoeken als je hiervoor toestemming hebt gegeven en is deelname vrijwillig.

Dit bedoelen we met verwerken

Verwerken is een begrip uit de privacywet. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 4, noemt bij verwerken: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.”

Gegevens over wie je bent

Je naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we gegevens over wie we kunnen bellen bij calamiteiten. Winnock vraagt tijdens de intake om een foto te mogen maken voor het dossier. Dit helpt de behandelaar in het gebruik van het dossier, maar is geen verplichting, je mag dit weigeren.

Gegevens over je werksituatie

Indien van toepassing leggen we vast wie je werkgever is en hoeveel uren je werkt en /of verzuimt.

Gegevens over je gezondheid

Dit kan gaan over zowel je lichamelijke als psychische gezondheid. We verzamelen deze gegevens om je zo goed mogelijk te behandelen en ons te houden aan de wet.

Burgerservicenummer

Je Burgerservicenummer (BSN) verzamelen we alleen als er sprake is van een vergoeding voor je behandeling uit je basisverzekering. Winnock is voor een zorgbehandeling verplicht de BSN (en je identiteit) te controleren, vast te leggen en toe te voegen aan de declaratie van de behandeling bij je zorgverzekeraar. Zolang dit niet het geval is, leggen wij je BSN niet vast.

Je gebruik van onze website

Denk hierbij aan bijvoorbeeld (een gedeelte van) je IP-adres, gegevens over je bezoek aan onze site en het apparaat waarmee je onze site bezoekt. Meer hierover in de privacyverklaring voor de website en onze cookieverklaring.

Deze gegevens worden apart verwerkt en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van je behandeling.

Gegevens over jou verkregen van andere partijen

Winnock kan persoonsgegevens van jou ontvangen van derden. Bijvoorbeeld van je verzekeringsarts, bedrijfsarts, medisch specialist of huisarts, als deze jou aanmeldt bij Winnock.

Veel huisartsen hebben de mogelijkheid om via ZorgDomein naar Winnock te verwijzen. Deze communicatie verloopt via een beveiligde verbinding.

Ook van je werkgever kunnen we gegevens ontvangen, als deze jou aanmeldt via het aanmeldformulier op winnock.nl en tijdens overleg over de werkbegeleiding.

Alleen die medewerkers die in het kader van hun taakuitoefening direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening hebben toegang tot je persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van de persoonsgegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken.
Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms huren we behandelaars in. Met deze ingehuurde behandelaar maken we goede afspraken, zodat deze zich net zo goed aan de wetgeving houdt als medewerkers van Winnock zelf.

Bij het uitwisselen van gegevens zijn verschillende groepen mensen en bedrijven betrokken. Deze groepen kunnen jouw persoonsgegevens niet inzien, maar krijgen alleen de informatie die zij nodig hebben om jou verder te helpen. Daarnaast vragen we jou eerst of en welke informatie we met derden mogen delen en heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. Wanneer je bij ons in behandeling bent, kunnen we persoonsgegevens van je delen met de volgende groepen personen:

De opdrachtgever of verwijzer

Degene die jou heeft aangemeld bij Winnock, is meestal de opdrachtgever. Dit is bijvoorbeeld je werkgever, bedrijfsarts, of je huisarts. De werkgever ontvangt altijd een factuur van jouw behandeling, ook als je hier geen toestemming voor wilt geven. Deze factuur is nodig om je behandeling te vergoeden.

De zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar kan informatie over je ontvangen wanneer er een verzoek voor vergoeding van de behandeling wordt ingediend.

Bedrijven waar we mee samen werken

Om te zorgen dat Winnock zo efficiënt mogelijk kan werken, hebben we sommige diensten uitbesteed aan andere bedrijven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een goed werkend registratiesysteem. Met al deze partners hebben wij afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten, om ervan verzekerd te zijn dat zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en jouw privacy beschermen. Het gaat hierbij om de volgende partners:

 • Het datacenter van KPN. Alle gegevens die wij van je krijgen, wordt hier veilig opgeslagen.
 • Vecozo: voor het verwerken van een vergoedingsaanvraag bij jouw verzekeraar.
 • Vital Health, QuestManager: voor het versturen, invullen en ontvanger van vragenlijsten
 • MWM2, voor het versturen, invullen en ontvangen van tevredenheidsonderzoeken
 • DIS Portal, om data over jouw behandeling te analyseren

Met andere partijen: als jij daarom vraagt

Als je wilt, kunnen we informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bewindsvoerder, of aan een andere behandelaar.

Als de wet overtreden wordt

Als de wet overtreden wordt, of als hier een vermoeden van is, kan Winnock andere partijen inschakelen. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen bij de politie. Als er een vermoeden is dat kinderen negatief betrokken zijn, kunnen we hierover een vertrouwensarts of -instantie informeren. Hiervoor hebben we niet jouw expliciete toestemming nodig.

We zorgen voor goede beveiliging

We besteden veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen en het beschermen van jouw persoonsgegevens. Winnock is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. Bij Zorg van de Zaak is een team dat zich 24/7 bezighoudt met het beschermen van jouw gegevens. Doet zich – ondanks alle maatregelen – toch een datalek of informatiebeveiligingsincident voor? Dan komen zij direct in actie om de oorzaak te analyseren, de schade te beperken en belanghebbenden hierover te informeren.

Bij Winnock verwerken we zoveel mogelijk gegevens elektronisch. Op die manier kunnen we jouw privacy het beste beschermen. Wij werken met elektronische dossiers en elektronische registratie. Winnock houdt er een zeer beperkt papieren dossier bij. Deze is met name voor het dagelijks gebruik. Winnock zorgt ervoor dat er ook met deze gegevens zorgvuldig wordt omgegaan.

Wettelijk zijn wij verplicht om zorgdossiers 15 jaar te bewaren, vanaf de dag dat het dossier gesloten wordt. Dit geldt voor elektronische en papieren onderdelen van het dossier. Overige gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.

We hebben een geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Soms huren we behandelaars in. Met deze ingehuurde behandelaars maken we goede afspraken, zodat zij zich net zo goed aan de wetgeving houden als medewerkers van Winnock zelf.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

Binnen Zorg van de Zaak Netwerk is een Functionaris Persoonsgegevens actief. Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Ons kwaliteits-, veiligheids- en informatieveiligheidssysteem wordt jaarlijks door externen getoetst. Daarnaast controleert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of wij de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven.

Wil je weten welke persoonsgegevens Winnock van jou heeft? Wil je deze laten corrigeren of verwijderen? Er zijn verschillende rechten waar je gebruik van kunt maken, zoals het recht op correctie of het recht van vergetelheid. Winnock zal je gegevens aanpassen of verwijderen als je hierom vraagt, wanneer dit niet in strijd is met de wet. We kunnen ook de gegevens die we over jou hebben, aan jou bekend maken, of aan je overdragen. Ook hiervoor geldt dat het niet in strijd mag zijn met de wet.

Voor het bekijken, overdragen, aanpassen of verwijderen van gegevens kun je contact opnemen met je contactpersoon op de vestiging. Binnen vier weken krijg je een reactie.

Minimale dataverzameling

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt om jou zo goed mogelijk te helpen. Alleen gegevens die we relevant achten worden opgenomen in het dossier.

Expliciete toestemming

Winnock vraagt vooraf altijd toestemming voor het delen van informatie met derden. Hiervoor wordt mondeling je toestemming gevraagd of teken je een machtiging. Je hebt altijd het recht om op je toestemming terug te komen en een machtiging weer in te trekken. Bespreek dit met je contactpersoon, zodat we samen kunnen zorgen dat je privacy gewaarborgd blijft.

Veilig bewaren

We zetten in op een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens. We doen alles zoveel mogelijk elektronisch en bewaren dit in een sterk beveiligd Nederlands datacentrum.

We luisteren

Als je denkt dat Winnock gegevens van je heeft of bewaart die we niet zouden mogen hebben, of als je je eerder gegeven toestemming wilt intrekken, dan kun je dit altijd bespreken met je behandelaar of contactpersoon op de vestiging.

Dit is het privacyreglement van Winnock b.v. en Winnock Zorg b.v., gevestigd te Zeist. Winnock en Winnock Zorg zijn onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. We kunnen dit privacyreglement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 1 mei 2018. Dit privacyreglement kun je hieronder downloaden in pdf-formaat. Bij verschillen is de pdf-versie leidend.
Download hier het privacyreglement over de behandeling

Welke rechten heb ik?

In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming staan de rechten beschreven die je als persoon hebt. We zullen je verzoeken nakomen wanneer deze niet in strijd zijn met de wet.
Kort samengevat heb je de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je de persoonsgegevens die jij met Winnock gedeeld hebt, ten alle tijden kunt inzien en kunt ontvangen in een machine leesbaar formaat, zodat je deze kan overdragen aan derde partijen.
 • Het recht om vergeten te worden. Je kunt een verzoek indienen om (een deel van) je gegevens bij ons te laten verwijderen.
 • Het recht op inzage. Je mag je dossier ten alle tijden opvragen bij Winnock en zelf inzien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of klopt deze niet? Dan kun je dit laten corrigeren en aanvullen.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat Winnock (tijdelijk) jouw gegevens niet mag verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Wil je dat bepaalde gegevens die wij van jou hebben, niet verwerkt worden? Dan kun je daar bezwaar tegen maken.

Hoe maak ik gebruik van mijn rechten?

Als je gebruik wilt maken van je rechten en je staat onder behandeling bij Winnock, dan kun je dit bespreken met je behandelaar of een contactpersoon op de vestiging. Deze kan je informatie geven over de mogelijkheden en de gevolgen die je verzoek kan hebben op de verdere behandeling. Als er iets van je wordt verwijderd of gecorrigeerd, wordt hiervan een aantekening gemaakt in het dossier.

Sta je niet (meer) onder behandeling bij Winnock, maar hebben wij wel persoonsgegevens van jou waar je een verzoek over wilt indienen? Neem dan contact op met een vestiging. Zij kunnen je verzoek met jou bespreken en zorgen voor opvolging.

Wat kan er fout gaan met mijn gegevens?

Zoals we eerder hebben uitgelegd, is Winnock zorgvuldig met jouw persoonsgegevens, verzamelen we niet te veel en beveiligen we alles zo goed mogelijk. Heel soms gaat het toch mis. Wanneer bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over jouw gezondheid, bij iemand belanden die deze gegevens niet zou mogen bezitten, kan dit negatieve gevolgen hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot stigmatisering en uitsluiting, schade kunnen toebrengen aan jouw gezondheid, of je kunnen blootstellen aan (identiteits)fraude, spam of phishing. Als er een datalek ontstaat, waarbij bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens of jouw BSN) in handen komen van mensen die deze niet horen te hebben, loop je twee risico’s:

 • Stigmatisering en uitsluiting (op basis van gezondheidsgegevens)
 • Identiteitsfraude (op basis van jouw BSN)

Winnock gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. We werken in een veilige omgeving en iedereen die met Winnock samenwerkt, heeft afspraken met ons gemaakt. Zo belooft iedereen veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Ook trainen we onze medewerkers in het gebruik van privacygevoelige informatie. Dit zorgt ervoor dat de kans op een datalek zo klein mogelijk is.

Als er toch iets gebeurt, herstellen we deze fout zo snel mogelijk. We brengen jou en eventueel je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van de gebeurtenis, vertellen wat we hebben gedaan om schade te voorkomen, welke risico’s er nog bestaan en wat jezelf kunt doen. In sommige gevallen maken we bovendien een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je rechten en andere wetten

Winnock houdt zich niet alleen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook aan andere wetten. We zijn bijvoorbeeld verplicht om medische gegevens vijftien jaar lang te bewaren. Het kan dus zijn dat je je op een recht beroept, en we dit verzoek moeten afwijzen, omdat het in strijd is met een andere wet dan de AVG. We zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen. Als een gedeelte van je gegevens verwijderd kan worden, en een gedeelte niet, zullen we je hier ook over inlichten.

Maakt de Winnock website gebruik van cookies?

Ja. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website.

Andere vragen over privacy?

Neem dan contact op met ons via nederland@winnock.nl.

Klacht indienen

Vind je dat Winnock niet goed met je persoonsgegevens omgaat? Of ben je ontevreden over iets anders? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan bij verschillende partijen:

 • Je kunt een klacht indienen bij Winnock op een vestiging. De klacht wordt afgehandeld, overeenkomstig de klachtenprocedure van Winnock.
 • Je kunt ook een klacht indienen bij de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, waar Winnock Zorg bij is aangesloten of gebruik maken van de klachtenregeling van OVAL voor Winnock.
 • Je kunt ook een klacht indienen bij andere instanties en initiatieven, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.