Wij worden gedreven door de overtuiging dat iedereen de potentie heeft om de eigen talenten, krachten, mogelijkheden en kansen te benutten.

Missie en Visie

Missie
Winnock biedt mensen met gecompliceerde gezondheidsproblematiek een nieuw perspectief. Dit door herstel van klachtenonafhankelijk functioneren in werk en/of maatschappij, waarbij talenten, krachten en mogelijkheden zoveel mogelijk benut worden.

Visie
Langdurige gezondheidsklachten worden door meerdere factoren en door de invloed van de omgeving in stand gehouden. Het functioneren wordt daardoor beperkt. Door gedachten en overtuigingen en daarmee samenhangende onzekerheid en angst dat klachten zouden verergeren ontstaat vermijding van activiteiten. Mensen komen in een negatieve spiraal. Door de wijze waarop de omgeving daarmee omgaat versterkt dit proces.

Ieder mens heeft de potentie de eigen krachten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Ziekte hoeft niet te betekenen dat iemand niet meer zou kunnen functioneren. De wijze waarop iemand hiermee omgaat wisselt sterk. Belangrijk voor het herstel is inzicht en bewustwording.

Het proces van de cliënt is leidend. Daarom staat de cliënt centraal. We hanteren een groepsgerichte aanpak omdat cliënten met diverse klachten en achtergronden daardoor sneller inzicht krijgen, van elkaar leren en ervaren dat door anders om te gaan met klachten meer mogelijk is dan men dacht. Door inzicht te bieden en te laten ervaren en het nemen van eigen verantwoordelijkheid te stimuleren wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot.

Winnock onderkent het belang van werk voor ieder mens. Werk is onlosmakelijk verbonden met welbevinden. Verlies van werk leidt tot meer en eerder ontstaan van gezondheidsklachten. Voor herstel van gezondheid is het betrekken van de werksetting en terugkeer in (eigen) werk wezenlijk.

Winnock hanteert een intensief multidisciplinaire begeleiding. Door de juiste disciplines samen in intensieve onderlinge afstemming samen te laten werken worden de verschillende factoren die de klachten bepalen aangepakt.

De omgeving is medebepalend voor het in stand houden van de klachten. Om een nieuwe benadering van het omgaan met klachten eigen te kunnen maken is het zinvol daar buiten de eigen omgeving aan te werken.

Winnock biedt kwaliteit. We doen niet “zomaar iets”. We werken met evidence based protocollen en wetenschappelijk bewezen methodieken. Het resultaat is duurzaam. Dit bevestigen we door het geven van een resultaatsgarantie.